0 eset ostukorvis summa kokku 0.00
AJAKIRJADVÕITJADE-AJAKIRJAD

TELLIMISTINGIMUSEDAS Ajakirjade Kirjastus (edaspidi nimetatud Väljaandja)
registrikood 10678996,
aadress Tallinn, Niine 11,
telefon 666 2233,        
e-post tellimine@kirjastus.ee.

Tellimise üldtingimused

1. Tellija õigused
1.1. Tellijal on õigus saada Väljaannet tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressil. Väljaande kojukannet teostavad Väljaandja koostööpartnerid AS Express Post ja AS Eesti Post.
1.2 Väljaande tellimisrahad laekuvad AS-le Express Post.
1.3. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Väljaandja poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.
1.4. Tellijale saadetav Väljaanne peab olema korrektne ja komplektne.
1.5. Tellijal on õigus esitada Väljaande kojukannet puudutavaid pretensioone klienditeenindusse telefonil 666 2233 või e-posti teel aadressil tellimine@kirjastus.ee.
1.6. Tellijal on õigus nõuda tellimuse annulleerimist juhul, kui tellimuse annulleerimise põhjusena on tõestatud väljaandja süüline tegevus või tegevusetus. Tellimuse annulleerimiseks peab tellija Väljaandjale esitama kirjaliku avalduse, milles on fikseeritud ka annulleerimise põhjus.
1.7. Tellimuse annulleerimise korral on Tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus annulleerimise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Tellimuse annulleerimiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära oma pangakonto numbri ja valdaja. Sularaha tagasimakseid Väljaandja ei teosta. Tellimuse annulleerimise korral kannab AS Express Post väljamaksmisele kuuluva summa Tellija poolt kirjalikus avalduses näidatud pangaarvele. AS Express Post ei teosta tagasimakseid juhul, kui tellimus on vormistatud koos tasuta lisaväärtusega (näiteks raamat).
1.8. Tellijal on õigus oma tellimus ümberadresseerida, selleks tuleb esitada soov Väljaandja klienditeenindusse telefoni, faksi, e-posti või kirja teel. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt 10 tööpäeva pärast alates vastava teate saabumisest Väljaandja klienditeenindusse.

2. Tellija kohustused
2.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed - ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, krt nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress. E-arve püsimakselepinguga (endise nimetusega püsimaksekorraldusleping) tellimisel on vajalik ka tellimuse eest maksja isikukood ja pangakonto number. Tellimuse vormistamisega annab Tellija nõusoleku käesolevas punktis toodud andmete edasiandmiseks Väljaande kojukande teostamiseks AS-le Express Post ja AS-le Eesti Post.
2.2. Juhul, kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja isikud on erinevad, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 2.1. fikseeritud andmed välja arvatud saaja isikukoodi ja tema pangakonto numbri.
2.3. Tellimuse eest maksja ehk Tellija kinnitab, et tellimuse saaja on nõus saama tellitud Väljaannet.
2.3. Tellija omab turvalist, lukustatavat, Väljaande mõõtmetele vastavat ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti.
2.4. Tellija tagab turvalise ja vaba ligipääsu oma postkastile Väljaande ilmumispäeval alates kell 05.00.
2.5. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult. Vastasel juhul ei garanteeri Väljaandja Väljaande kojukannet kokkulepitud tingimustel.

3.Tellimine e-arve püsimakselepinguga (endise nimetusega otsekorraldusleping)
3.1. E-arve püsimakselepingut (endise nimetusega otsekorraldusleping) saab sõlmida Swedbankis, SEB pangas, Sampo pangas, Nordea pangas, Krediidipangas ja internetipangas või tellida endale posti teel.
3.2. Juhul, kui sõlmid e-arve püsimakselepingu (endise nimetusega otsekorralduseleping) internetipangas või pangas, jõustub Sinu tellimus hiljemalt 10 tööpäeva pärast peale lepingu sõlmimist.
3.3. Esimese makse arvutamise aluseks on saadud tellimuse hind, jooksva tellimuse hind ning ettemaks järgneva kuu eest. Edaspidi toimub debiteerimine teie arvelt ettemaksuna ühe kuu eest.
3.4. E-arve püsimakselepingut saab lõpetada pangakontoris, internetipangas või saata vastav kirjalik avaldus klienditeenindusele.
3.5. Juhul, kui Väljaande tellimishind on suurem kui Tellija poolt e-arve püsimakselepingus näidatud limiit, siis Väljaandjal ei ole Tellija ees kohustusi.

4. Väljaandja õigused
4.1. Väljaandjal on õigus kehtestada Väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused. Soovituslikult teavitab Väljaandja tellimishinna ja -tingimuste muudatustest Tellijat 14 päeva enne nende jõustumist või muutumist.
4.2. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab Väljaandja Tellijat sellest 7 päeva enne jõustumist.
4.3. Juhul, kui Tellija ei täida antud kokkuleppega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Väljaandja tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Väljaande kojukannet.
4.4. Väljaandjal on õigus nõuda kokkuleppe punktide 2.1., 2.4.ja 2.5. täitmist Tellija poolt. Juhul, kui Tellija ei tee seda 14 päeva jooksul, on Väljaandjal õigus tellimus peatada või lõpetada. Lõpetamise korral Väljaandjal ei ole kohustust tagastada tellimisraha.
4.5. Väljaandjal on õigus kasutada punktis 2.1. nimetatud Tellija kontaktandmeid erinevate pakkumiste tegemiseks Väljaandja oma toodete osas, sh infokirja teel. Kui Tellija ei soovi eelnimetatud pakkumisi, tuleb Tellijal sellest informeerida Väljaandjat kirjalikult posti teel aadessil: Ajakirjade Kirjastus AS, Niine 11, 10414 Tallinn, faksil 666 2557 või e-posti teel tellimine@kirjastus.ee.

5. Väljaandja kohustused
5.1. Juhul, kui Tellija täidab kõiki talle pandud antud kokkuleppega fikseeritud kohustusi, garanteerib Väljaandja Väljaande tellimuse vastavalt Väljaandja kehtestatud tingimustele ja nõuetekohase ning õigeaegse kojukande.
5.2. Väljaandja kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Väljaande.
5.3. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
5.4. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni esitamise aluseks on Väljaandjapoolne tellimise üldtingimuste mittetäitmine.
5.5. Juhul, kui Tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõiki antud kokkuleppega talle pandud kohustusi, kohustub Väljaandja saamata jäänud päevade võrra tasuta pikendama Tellija tellimuse lõpu kuupäeva.
RISTIK

RISTIK

Ristik on Eesti populaarseim A4-formaadis ristsõnaajakiri, kus on harivat ja jõukohast nuputamist kogu perele.
Kaanehind

1.

20