Üldtingimused

Kehtivad alates 23. oktoobrist 2017. aastal.

1. MÕISTED

Ajakirjade Kirjastus - äriühing AS Ajakirjade Kirjastus, registrikood 10678996, asukoht Niine tn 11, Tallinn 10414.
Üldtingimused - käesolevad tingimused veebilehe kasutamiseks, Väljaannete tellimiseks, andmete töötlemise põhimõtted ja küpsiste kasutamise põhimõtted.
Väljaanne - perioodiliselt ilmuv ja tellimuse alusel kätte toimetatav paber- või digitoode.
Tellija - eraisik või juriidiline isik, kellel on leping Ajakirjade Kirjastusega Väljaande tellimiseks.
Kasutaja - Ajakirjade Kirjastuse müügikeskkonna kasutaja või Väljaande Tellija.
Pool - Ajakirjade Kirjastus või Klient, koos nimetatud Pooled.
Väljaandja - Väljaannet kirjastav äriühing.
Tellimus - Ajakirjade Kirjastuse ja Tellija vahel sõlmitud ostu-müügi leping, mille sisuks on Väljaande tellimine.
Pabertoode - Väljaanne, mille sisu on võimalik jälgida paberkandjal.
Digitoode - Väljaanne, mille sisu on võimalik jälgida kõikides digitaalsetes kanalites: tavaarvutis, tahvelarvutis ja mobiiltelefonis

2. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD

2.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele Kasutajatele.
2.2. Ajakirjade Kirjastusel on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmiselt tingimustel:
2.2.1. muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;
2.2.2. muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
2.3. Üldtingimuste muudatusest teavitab Ajakirjade Kirjastus Tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.
2.4. Ajakirjade Kirjastus teavitab Tellijat Üldtingimuste muudatusest klienditeeninduse vahendusel, kodulehel, paberkandjal, e-posti teel, tekstsõnumi vahendusel või muul viisil.
2.5. Kui Tellija ei ole nõus Üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest, vastav lepinguline suhe Ajakirjade Kirjastusega üles öelda. Kui Tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Tellija õigused

3.1. Tellijal on õigus saada Väljaanne tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressile vastavalt esitatud ja õigeaegselt tasutud Tellimusele.
3.2. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Väljaandja poolt kindlaks määratud hinnaga ja vastavalt Üldtingimustele.
3.3. Tellijal on õigus esitada Väljaande kättetoimetamist või Väljaannet ennast puudutavad pretensioonid Väljaandja klienditeenindusse E-R kell 9:00-17:00 telefonil +372 666 2233 või e-posti aadressile tellimine@kirjastus.ee kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teadasaamisest.
3.4. Kui Väljaandja ei lahenda Tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib Tellija pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
3.5. Tellijal on õigus avaldada soovi Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks. Tellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel on Tellijal õigus nõuda tagasi Tellimuse maksumus alates Tellimuse lõpetamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Väljaandja ei teosta tagasimakseid juhul, kui tellimus on vormistatud koos tasuta lisaväärtusega. Tagasimakstavast summast on Väljaandjal õigus maha arvata kuni 10% Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise kulude katteks, kuid mitte vähem kui 3.00 €. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus näidatakse ära Tellija ja Tellimuse andmed, lõpetamise aeg, pangakonto number ja konto valdaja nimi. Tagasimakseid ei teostata sularahas. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral kannab Väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa Tellijale kirjalikus avalduses näidatud pangakontole.
3.6. Tellijal on õigus oma Pabertoote Tellimus ümber adresseerida. Selleks tuleb esitada soov Väljaandja klienditeenindusse telefoni, e-posti, ajakirjad24.ee keskkonna või kirja teel. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist. Ümberadresseerimise lühim periood on 1 (üks) nädal.
3.7. Kliendil on õigus esitada kaebus tellitud Pabertoote kandeteenuse kohta kirjalikus vormis, telefoni teel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirja teel) kuni 3 kuu jooksul arvates Väljaande ilmumisest. Nimetatud tähtaegadest hiljem esitatud kaebused ei kuulu Ajakirjade Kirjastuse poolt läbivaatamisele.

Tellija kohustused

3.8. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama Tellimuse teostamiseks vajalikud kohustuslikud väljad.
3.9. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta Väljaandja Tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.
3.10. Tellija omab Pabertoote Tellimisel postiseaduses toodud nõuetele vastavat, turvalist, Väljaande mõõtmetele vastavat, ligipääsetavat ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti.
3.11. Tellija tagab püsivalt turvalise, talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile.
3.12. Juhul, kui Tellija postkast ei vasta käesolevates tingimustes toodud nõuetele, ei vastuta Väljaandja nõuetele mittevastava Väljaande kojukande eest.
3.13. Tellija tasub Tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt Tellija poolt valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa Väljaandja garanteerida nõuetekohast Tellimuse täitmist.
3.14. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus Üldtingimustega ning kohustub neid täitma.
3.15. Kasutajal on õigus kasutada Digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime ja parooli. Kasutajanime ja parooli edasiandmine teisele isikule on keelatud.

Väljaandja õigused

3.16. Väljaandjal on õigus kehtestada Väljaande Tellimuse hind ja muud tellimistingimused.
3.17. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab Väljaandja Tellijat sellest ette seitse (7) päeva enne jõustumist. Juhul, kui Väljaandja otsustab peatada või lõpetada Väljaande kirjastamine, kohustub Väljaandja tagastama Tellijale viimase poolt tasutud ettemaksu.
3.18. Juhul, kui Tellija ei täida Üldtingimustes sätestatud kohustusi, ei garanteeri Väljaandja Tellimuse täitmist.
3.19. Väljaandjal on õigus nõuda Tellijalt Üldtingimustes sätestatud nõuete täitmist. Kui Tellija ei täida nõudeid neljateist (14) päeva jooksul on Väljaandjal õigus Tellimus peatada või lõpetada.

Väljaandja kohustused

3.20. Juhul, kui Tellija täidab kõiki Üldtingimustes sätestatud kohustusi nõuetekohaselt, garanteerib Väljaandja Tellimuse täitmise.
3.21. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija Tellimuse täitmisega seotud pretensioonid.
3.22. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
3.23. Juhul, kui Tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõiki Üldtingimustes sätestatud kohustused, kohustub Väljaandja saamata jäänud väljaannete võrra tasuta pikendama Tellija Tellimust.
3.24. Juhul kui läheneb Tellimuse lõpptähtaeg, kohustub Väljaandja saatma Tellijale ühekordse meeldetuletuse Tellimuse lõpptähtaja saabumise kohta võimaldamaks Tellijal soovi korral Tellimust uuendada.

4. AUTORIÕIGUSED

4.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jms) on kaitstud autoriõigustega ja kuuluvad Ajakirjade Kirjastusele või vastavale litsentsiandjale. Kasutaja ei või kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada Väljaannetes avaldatud materjale, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel. Väljaannetes avaldatud materjalide refereerimine on lubatud vaid käesolevates Üldtingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu Väljaannetes avaldatud materjalide kasutamine vajab Ajakirjade Kirjastuse eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Materjalide refereerimine

4.2. Väljaannetes avaldatud materjale võib refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeriv lause olla pikem, kui originaalartikli esimene lause. Reegel kehtib selliselt, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse Väljaande artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.
4.3. Kui Väljaannetes avaldatud materjali on refereeritud suuremas mahus, on Ajakirjade Kirjastusel õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:
4.3.1. 200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest;
4.3.2. 320 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.
4.4. Mistahes meedias (internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis jne) refereerides tuleb Väljaanne kui allikas alati ära nimetada. Internetis refereerimisel tuleb lisaks allika nimetamisele avaldada refereeringu juures link originaalartiklile.

Materjalide kopeerimine ja levitamine

4.5. Väljaandes avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine on ilma  Ajakirjade Kirjastuse eelneva nõusolekuta keelatud.

5. TELLIMINE PÜSIMAKSEGA

5.1. Tellijal on võimalik tellida Väljaandeid püsitellimusena, milleks on e-arve püsimakseleping pangas või automaatselt isepikenev tellimus mobiili- või krediitkaardiga tasudes.
5.2. E-arve püsimakselepingut saab sõlmida püsimakselepingu sõlmimist võimaldavates krediidiasutustes.
5.3. E-arve püsimakselepingu sõlmimisel jõustub Tellimus hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul vastavalt ilmumisgraafikule.
5.4. E-arve püsimakselepingu korral toimub tasumine ühe kuu kaupa ettemaksuna järgmise perioodi eest. Sõltuvalt Tellimuse tegemise ja e-arve püsimakselepingu sõlmimise ajast võib Tellijale esitatud  e-arvete esimese makse summa olla kuni kolme perioodi Tellimuse tasu:
5.4.1. esimese perioodi makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud Tellimuse hind möödunud perioodi eest;
5.4.2. teise perioodi makse on jooksva perioodi Tellimuse hind;
5.4.3. kolmanda perioodi makse on ettemaks järgneva perioodi eest.
5.5. E-arve püsimakselepingut sõlmides tuleb tähelepanu pöörata panga kuulimiidile, mis peab võimaldama kuni 3 perioodi summa automaatset tasumist. Juhul, kui Väljaande tellimishind on suurem kui Tellija poolt oma pangas e-arve püsimakselepingus määratud limiit, ei ole Väljaandjal Tellija ees kohustusi.
5.6. E-arve püsimakselepingut saab lõpetada pangakontoris või internetipangas.
5.7. Isepikenev tellimus on Tellimus, mis pikeneb automaatselt, kui Tellija ei ole antud tingimust muutnud ehk tühistanud Tellimuse automaatset pikenemist.
5.8. Isepikeneva tellimuse uue Tellimuse tingimused on võetud eelneva tellimuse pealt (saaja, maksja, toode, hind, periood, eksemplarisus, makseviis) välja arvatud siis, kui tegemist on kampaania pakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.
5.9. Automaatselt pikeneva tingimuse tühistamine (st sellest loobumine) ei annulleeri Tellimust. Tellimus kestab kuni ettemaksu lõpuni.
5.10. Isepikeneva tellimuse võib Tellija igal ajal tühistada Väljaandja tellimiskeskkonnas või pöördudes Väljaandja klienditeenindusse E-R kell 9:00-17:00 telefonil +372 666 2233 või e-posti aadressile tellimine@kirjastus.ee.

6. ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Üldsätted

6.1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Ajakirjade Kirjastuse ja iga Kasutaja suhtes.

Andmete kogumine

6.2. Tellimuse vormistamisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.
6.3. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
6.3.1. Nimi – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks;
6.3.2. Isikukood/sünniaeg - vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Juhul kui Tellija tellib Väljaannet e-arve püsimakselepinguga, on pangateenuste kasutamiseks vajalik isikukood. Juhul, kui Tellija oma kohustusi Ajakirjade Kirjastuse ees ei täida ning vajalikuks osutub õiguskaitsevahendite kasutamine, on Tellija identifitseerimiseks vajalik isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
6.3.3. Elukoha aadress - on vajalik lepingu täitmiseks Pabertoodete tellimisel, sest juhul kui Ajakirjade Kirjastusele ei ole Tellija aadress teada, ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud Väljaannet kohale toimetada. Juhul kui Tellija tellib Väljaande kolmandale isikule, siis ei ole elukohaandmeid vaja esitada, vaid Tellimusse tuleb märkida aadress, millele lepingu täitmiseks on Pabertoode vaja kohale toimetada;
6.3.4. E-posti aadress - vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks;
6.3.5. Telefoni number – vajalik lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.
6.4. Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on telefoninumber ja/või e-posti aadress kommertsteadaannete edastamiseks.
6.4.1. Kui Tellija on andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, siis edastatakse talle turundusliku iseloomuga teadaandeid Tellija poolt Ajakirjade Kirjastusele antud kontaktandmeid kasutades.
6.5. Tellijal on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadandele.
6.6. Tellijal on igal ajal õigus kommertsteadaannete saamisest loobuda sisenedes oma kontole või saates vastavasisulise e-kirja Ajakirjade Kirjastuse tellimisaadressil tellimine@kirjastus.ee.

Andmete vastutav ja volitatud töötleja

6.7. Tellija andmete vastutav töötleja on AS Ajakirjade Kirjastus (registrikood 10678996, asukoht Niine tn 11, Tallinn 10414).
6.8. Ajakirjade Kirjastus võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Ajakirjade Kirjastuse koostööpartnerid, kelle andmed on kättesaadavad aadressil ajakirjad24.ee/tootlejad ning kes töötlevad andmeid muuhulgas:
6.8.1. teenuse osutamise eesmärgil;
6.8.2. tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
6.8.3. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui Tellija on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
6.8.4. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
6.9. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Ajakirjade Kirjastuse poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

Andmete säilitamise aeg

6.10. Ajakirjade Kirjastus säilitab andmeid nii kaua kui on vajalik andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni. Andmeid säilitatakse vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat.

Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses

6.11. Tellijal on õigus saada Ajakirjade Kirjastuselt teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
6.12. Tellijal on õigus nõuda Ajakirjade Kirjastuselt enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
6.13. Tellijal on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
6.14. Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

7. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsiste kasutamine

7.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad Ajakirjade Kirjastuse veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.
7.2. Ajakirjade Kirjastusele kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine

7.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
7.4. Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised.
7.5. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam peale küpsiste blokeerimist Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis küpsis ehk cookie?

7.6. Küpsis on tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised.
7.7. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

7.8. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
7.9. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
7.10. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
7.11. Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

8. AJAKIRJADE KIRJASTUSE JUURDEPÄÄS KASUTAJA KAAMERA JA FOTODE RAKENDUSTELE NING ASUKOHAANDMETELE

8.1. Ajakirjade Kirjastuse teenuste hulka võib kuuluda rakendusi (app’e), mille kasutamiseks on vajalik juurdepääs Kasutaja nutiseadme fotodele ja/või kaamerale. Juurdepääs on vajalik näiteks selleks, et Kasutaja saaks Ajakirjade Kirjastusele oma seadmest foto saata. Ligipääsu lubamist saab Kasutaja hallata oma nutiseadmest, muutes rakenduse seadeid. Juurdepääsu lubamisel töödeldakse fotodel olevaid isikuandmeid Kasutaja nõusoleku alusel ning Kasutaja võib rakenduse kasutamisest igal ajal loobuda. Kasutaja on iga rakenduse allalaadimisel kohustatud tutvuma rakenduse sätetega ning nendega soovi korral nõustuma.
8.2. Ajakirjade Kirjastuse teenuste hulka võib kuuluda rakendusi, mille kasutamiseks on vajalik Kasutaja asukoha määramine nutiseadme GPS rakenduse abil. Ajakirjade Kirjastus võib Kasutaja poolt rakenduse allalaadimisel määrata kindlaks Kasutaja asukoha tema nutiseadme (GPS) abil, et pakkuda asukohaga seotud teenuseid ja suurendada kasutajamugavust, näiteks pakkuda Kasutajale temale lähimaid teenuseid või parimaid pakkumisi meie partneritelt. Kasutaja saab loobuda asukohapõhistest teenustest muutes oma nutiseadmes rakenduse seadeid.
8.3. Fotode, kaamerarakenduste ja asukohaandmete töötlemine toimub Kasutaja nõusoleku alusel ning rakenduste allalaadimist tõlgendatakse nõusoleku andmisena.